Bài báo đã đăng

[14] Phuong Dam Thanh, Cat Pham Thuong, Adaptive Synchronization of Chaotic SC-CNN with Uncertain State Template. Mathematical Problems in Engineering, Volume 2015 (2015), Article ID 909680, 10 pages
http://dx.doi.org/10.1155/2015/909680, 2015.

[13] Phuong Dam Thanh, Cat Pham Thuong,  Chaos in the fractional order Cellular Neural Network and its sychronization. Proc. of 15th IEEE International Conference on Control, Automation and Systems (ICCAS 2015), 2015. ISSN: 2093-7121. Trang 162-166 (2015).

[12] Ngô Mạnh Tưởng, Đàm Thanh Phương, Một số phương pháp giải số bài toán bình phương tối thiểu, Tạp chí KHCN Đại học Thái Nguyên, Vol. 128, No. 14, pp. 9-15, pp. 183-189, 2014.

[11] Đàm Thanh Phương, Phạm Thượng Cát, Đồn tế bào tổng quát có nhiễu ngoài, nhiều tham số bất định và ứng dụng, Kỷ yếu hội thảo Một số vấn đề chọn lọc của CNTT&TT lần thứ 17, pp. 69-76, 2014.g bộ một lớp mạng nơron

[10] Dam Thanh Phuong, Pham Thuong Cat, Finite time control of chaotic Cellular neural network with uncertain parameterApplied Mathematical Sciences, Vol. 8, 2014, no. 68, 3393 – 3403.

[9] Đàm Thanh Phương, Đồng bộ thời gian hữu hạn mạng nơron tế bào và hệ hỗn loạn thống nhất với tham số bất định, Chuyên san điều khiển tự động hoá – Tạp chí tự động hoá ngày nay, No. 11, pp. 12-18, 2014.

[8] Ngô Mạnh Tưởng, Phương pháp không lưới RBF-FD sử dựng nội suy Hermite RBF giải phương trình Poisson. Tạp chí Khoa học và Công nghệ Đại học Thái Nguyên, 132 (02): 171 – 175.

[7] Đàm Thanh Phương, Phạm Thượng Cát, Đồng bộ thích nghi mạng CNN hỗn loạn và ứng dụng trong bảo mật truyền thông. Tạp chí Tin học và Điều khiển học, tập 29, số 03 năm 2013, trang 221-231. Journal of Computer Science and Cybernetics, Vol 29, No 03, 2013, pp 221-231.

[6] Đàm Thanh Phương, Phạm Thượng Cát, Phạm Đức Long, Đồng bộ đầu ra mạng noron tế bào hỗn loạn thông qua bài toán so khớp mô hình và ứng dụng trong bảo mật truyền thông. Hội nghị toàn quốc lần thứ 2 về Điều khiển và Tự động hóa, VCCA2013, trang 477-485. Proceeding of the 2nd Vietnam conference on Control and Automation, pp 477 – 485.

[5] Ngô Mạnh Tưởng, Đàm Thanh Phương, Nguyễn Tuấn Linh,  Một số ứng dụng của đại số tuyến tính trong khai phá dữ liệu. Tạp chí KHCN Đại học Thái Nguyên, Tập 110, số 10, 2013, trang 101-107. Journal of science and technology, Thai nguyen University, Vol 110, No 10, 2013, pp 101-107.

[4] Đàm Thanh Phương, Ngô Mạnh Tưởng, Thuật toán mã hóa ảnh dựa trên đồng bộ thích nghi hai hệ hỗn loạn khác nhau. Tạp chí KHCN-ĐHTN, tập 106, số 06, năm 2013, trang 111-117. Journal of science and technology, Thai nguyen University, Vol 116, No 06, 2013, pp 111-117.

[3] Đàm Thanh Phương, Ngô Mạnh Tưởng, Khoa Thu Hoài,  Bài toán Clique lớn nhất- ứng dụng và những thách thức tính toánTạp chí KHCN-ĐHTN, tập 102, số 02, năm 2013, trang 9-13. Journal of science and technology, Thai nguyen University, Vol 102, No 02, 2013, pp 9-13.

[2] Đàm Thanh Phương, Phạm Thượng Cát, Điều khiển thích nghi đồng bộ mạng nơ ron tế bào và hệ hỗn loạn Chen với các tham số bất định. Hội nghị Cơ điện tử toàn quốc lần thứ 6; 12/2012, Tr 307 – 311. Proceeding of The 6th Vietnam Conference on Mechatronics, 2012, pp 307-311.

[1] Vũ  Đức Thái, Phạm Thượng Cát, Đàm Thanh Phương, Máy tính CNN-UM kiến trúc và thuật toán. Tạp chí Khoa học và Công nghệ Đại học Thái Nguyên, số 49,  Tr. 57-73 ,2009.

Advertisements